Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

www.kartymody.pl

 

DANE PRZEDSIĘBIORSTWA:

Sklep internetowy "kartymody.pl"działający pod adresem https://kartymody.pl prowadzony jest przez: Paweł Wilczak EWI z siedzibą w Gorzowie 32-660, przy ulicy Oświęcimskiej 33 wpisany do CEIDG pod numerem NIP:  549-228-08-28, REGON: 362238801, dane kontaktowe: sklep@kartymody.pl. dalej nazywany "Sprzedającym"

PODSTAWOWE POJĘCIA

Sprzedawca – Paweł Wilczak EWI z siedzibą w Gorzowie 32-660 przy ulicy Oświęcimskiej 33 wpisany do CEIDG pod numerem NIP: 549-228-08-28.

Sklep - sklep internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną na www.kartymody.pl za pośrednictwem, którego Klient może zakupić od Sprzedawcy Towary.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu internetowego kartymody.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

PRZEDMIOTY TRANSAKCJI: 

Sprzedawca prowadzi sprzedaż nowych i używanych ubrań, akcesoriów oraz artykułów domowych na terytorium Polski za pośrednictwem sieci Internet.

Ceny wszystkich towarów znajdujących się w ofercie sklepu wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto. Ceny towarów nie zawierają kosztów przesyłki.

Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia towaru do Klienta i podawane są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (tj. cena produktów wraz z kosztami dostawy) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

Koszty dostawy dla poszczególnych form dostarczenia towaru znajdują się na stronie internetowej sklepu  w zakładce „Koszty i termin dostawy”

Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu internetowego kartymody.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

Zawarcie umowy następuje w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

Zamówienia realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. W przypadku płatności za pośrednictwem Dotpay wpłata Klienta jest automatycznie widoczna w naszym sklepie, co przyspiesza proces realizacji zamówienia.

Zamówienia od Klientów są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Klient po złożeniu zamówienia dostaje potwierdzenie złożonego zamówienia za pośrednictwem korespondencji e-mailem.

FORMY PŁATNOŚCI:

Dostarczenie przedmiotu zamówienia możliwe jest jedynie na terenie Polski, za które zapłaty można dokonać:

płatnością internetową: rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są

za pośrednictwem Dotpay.pl

lub

tradycyjnym przelewem bankowym, dane do przelewu:

Nr konta mBank:   69 1140 2004 0000 3502 7581 2459

    Paweł Wilczak EWI

    ul. Oświęcimska 33, 32-660 Gorzów

 w tytule przelewu należy podać NUMER ZAMÓWIENIA.

 

Szczegóły dotyczące płatności zawarte są na stronie internetowej Sklepu w zakładce: „Sposoby płatności”

Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za złożone zamówienie w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu, a zamówiony towar wraca do ponownej sprzedaży.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty przy uprzednim poinformowaniu o tym fakcie Sprzedawcę.

Na prośbę klienta wystawiana jest faktura.

KOSZTY I SPOSÓB PRZESYŁKI:

Dostawa zamówionych produktów następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego wymienionego w zakładce „Koszty dostawy”.

Klient jest obciążany kosztami dostawy, koszty i termin dostawy określane są w zakładce „Koszty i termin dostawy”.

Zakupiony towar wysyłany jest na adres podany przez klienta w formularzu zamówienia.

Towar wysyłam w ciągu 48 godzin po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym.

Nie wysyłamy za granicę.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROT

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie bądź drogą elektroniczną (e-mailowo) na adres Sprzedawcy w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Wzór formularza odstąpienia od umowy do pobrania ze strony www.kartymody.pl

Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres Sprzedawcy tj. Paweł Wilczak EWI, ul. Oświęcimska 33, 32-660 Gorzów, bądź adres e-mailowy tj. sklep@kartymody.pl.

Konsument zwróci Sprzedawcy towar w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy tj. Paweł Wilczak EWI, ul. Oświęcimska 33, 32-660 Gorzów.

Sprzedawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki poniesione przy zakupie (wysyłka towaru od sprzedawcy do konsumenta).

Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się dla niego z żadnymi kosztami.

Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy (wysyłka towaru od konsumenta do sprzedającego).

Jeżeli konsument wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość konsument odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

WARUNKI REKLAMACJI:

Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat (w przypadku nowych rzeczy) oraz jednego rok (w przypadku używanych rzeczy) od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi Sprzedawcę o stwierdzonej niezgodności.

W przypadku reklamacji (tj.  reklamowany produkt oraz opis reklamacji) należy odesłać na adres Sprzedawcy.

Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. 

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Sprzedawca naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku, gdy reklamacja zostanie uznana na sprzedającym ciąży obowiązek zwrotu kosztów przesłania reklamowanego towaru. W wypadku, gdy reklamacja zostanie odrzucona – koszty wysyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.

USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną:

Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego usługi drogą elektroniczną polegające na:

- Prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym.

- Umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia.

- Przesyłaniu informacji w ramach Newslettera.

Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną:

Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę jest bezpłatne.

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym zawierana jest na czas nieoznaczony.

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej przesyłaniu informacji w ramach usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony.

Do korzystania ze Sklepu Internetowego kartymody.pl, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego kartymody.pl, oraz składania zamówień na produkty, niezbędny jest:

- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,

- aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

- zalecana rozdzielczość monitora: 1024x768

- włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies.

Zakazuje się  osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Klientom) zamieszczania w nim treści o charakterze bezprawnych

Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:

Rozpoczęcie korzystania z odpowiedniej Usługi jest jednoznaczne z zawarciem umowy ze sprzedawcą na skorzystanie z danej Usługi.

Klient może w każdej chwili zrezygnować z Usług poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w Systemie, co jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług, jednakże nie stanowi to rozwiązania innych umów.

Warunki zawierania umów o świadczenia usług drogą elektroniczną:

W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie internetowym należy wypełnić Formularz Rejestracji dostępny na stronie internetowej Sklepu internetowego oraz zaakceptować Regulamin i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym poprzez wypełnienie Formularza zamówienia należy wybrać interesujący nas produkt i dodać do koszyka”. Następnie należy wypełnić formularz zamówienia wybierając sposób dostawy i płatności oraz kliknąć przycisk „Zamawiam” oraz „Potwierdzam zakup”.

W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newsletter należy na stronie Sklepu internetowego w prawym bocznym panelu w sekcji zatytułowanej „Newsletter” wpisać adres e-mail, na który ma być świadczona usługa Newsletter.

Następnie należy kliknąć pole „Zapisz się” a na podany adres e-mail zostanie przesłany link do procesu weryfikującego żądanie świadczenia usługi Newsletter. Należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi Newsletter.

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyny.

Klient może dokonać wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną wysyłając oświadczenie o wypowiedzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kartymody.pl

Tryb postępowania reklamacyjnego związanego ze świadczeniem usług drogą elektroniczną:

Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego Klient może składać w szczególności poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mailowy sklep@kartymody.pl lub też korzystając z formularza kontaktowego zamieszczonego w zakładce „Formularz kontaktowy” na stronie Sklepu internetowego.

Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji.

Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną . Klienci podając swoje dane osobowe Sprzedającemu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich przez Sprzedającego. Klient ma możliwość, wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.

Sprzedający przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji złożonego zamówienia, a za dodatkową zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji o nowych produktach i akcjach promocyjnych.

Administratorem Danych Osobowych Klienta jest Sprzedawca.

COOKIES (CIASTECZKA)

Sklep "kartymody.pl" używa tzw. "cookies" („ciasteczka").

Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

- Konfiguracji serwisu

- Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

- Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

- Zapamiętania lokalizacji użytkownika

- Analiz i badań oraz audytu oglądalności

- Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Sklepu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Składając zamówienie Klient akceptuje powyższy regulamin.

Sprzedawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Sprzedawcy przy rejestracji e-mail Klienta Sklepu internetowego. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.

W razie, gdy Klient, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Klient będzie związany postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowie Regulaminu w terminie 14 dni od dnia jego powiadomienia o zmianie Regulaminu.

Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce „Regulamin” na stronie Sklepu internetowego.

W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustaw szczególnych z zakresu prawa konsumenckiego.


 

załącznik nr 1.

 

wzór formularza odstąpienia od umowy

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl